Zapraszamy na naszą nową stroną:

https://zspwtargowek.eduwarszawa.pl/

Krótki opis projektu

W projekcie będą uczestniczyć uczniowie technikum hotelarstwa i obsługi turystycznej. Uczestnicy będą odbywali praktyki w hotelach 4 i 5 gwiazdkowych oraz w biurach turystycznych w Walencji i okolicach. Odbywając staże, uczniowie będą poznawali stanowiska pracy adekwatne do ich profilu kształcenia (technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej).

W trakcie praktyk będzie rozwijana umiejętność posługiwania się językiem obcym. Doświadczenie partnera, przygotowanie kulturowo-językowe i opieka wykwalifikowanych fachowców zapewni wysoki poziom kształcenia i pozwoli na uzyskanie dokumentu Europass Mobilność oraz międzynarodowego certyfikatu w ramach programu ECVET.

W trakcie realizacji projektu uczestnicy zdobędą nowe umiejętności zawodowe oraz doświadczenie w branży hotelarsko-turystycznej w Hiszpanii. Podniosą kwalifikacje zawodowe ,według zagranicznych standardów.

Uczniowie rozszerzą umiejętność posługiwania się językiem angielskim zawodowym oraz dodatkowo opanują podstawy języka hiszpańskiego (ten język nie jest nauczany w naszej szkole). Po odbyciu danych praktyk, uczniowie będą mogli znaleźć atrakcyjną pracę. Usamodzielnianie się i uzyskanie pewności siebie zmieni sposób patrzenia uczestników w przyszłość.

Dla wielu może to być kolejny krok do dalszego kształcenia poza granicami Polski. Praca i funkcjonowanie w innym środowisku wykształci poczucie przynależności do Wspólnoty Europejskiej ,poszerzy tolerancję i otwartość na inne kultury, zwiększy elastyczność
i mobilność.

Każdy uczestnik otrzyma dokument Europass Mobilność, zgodnie ze standardami europejskimi. Dodatkowo nasi uczniowie uzyskają możliwość zdobycia certyfikatu w ramach programu ECVET .Po zakończeniu rekrutacji rozpocznie się przygotowanie uczestników do odbycia stażu za granicą. Koordynator projektu zorganizuje spotkania nformacyjne dla rodziców i uczniów dotyczące głównych celów i zadań projektu. Te spotkania będą kontynuowane po zakończeniu kolejnych etapów projektu. W ramach przygotowań zostanie zorganizowany kurs z języka angielskiego zawodowego dla uczniów, w celu doskonalenia umiejętności posługiwanie się terminami i słownictwem branżowym oraz kurs podstaw komunikacji w języku hiszpańskim. Zaplanowano kontynuację nauki języka hiszpańskiego podczas praktyk w Hiszpanii. W kwietniu 2013r. w trakcie praktyk w Hiszpanii, zostaną zorganizowane wycieczki krajoznawcze dla uczestników, w celu poznania bliżej miejscowej kultury i poznania warunków życia. W celu przygotowania uczniów do aklimatyzacji i lepszego funkcjonowania w nowym środowisku w marcu 2013r. odbędą się spotkania z psychologiem. Uczestnicy będą odbywali staż w hotelach oraz biurach turystycznych w Walencji. Staż jest najważniejszym wydarzeniem projektu. Osiągnięcie założonych celów
w największej mierze zależy od właściwej jego organizacji.

 

 

The project involves the participation of students of hotel industry and tourism classes. They will do work experience in 4 and 5-star hotels and travel agencies in Valencia and its neighbourhood. Trainees will learn and practise on the posts connected with their area.

The key skill to be developed is foreign language competence. The experience of our Spanish partner, language and culture preparation and the care of qualified staff will ensure the high level of education and will lead to Europass Mobility document and international certificate in ECVET project.

During this project trainees will upgrade their professional skills in hotel and tourism industry in Spain according to European standards.

Students will develop linguistically both in general and professional English. They will also master basic Spanish, which is not taught in our school. After this training period students will be able to find an attractive job. Independence and better self-esteem will change their career prospects.

For some students this project may result in further studies abroad. Work experience in foreign surroundings will create the sense of European community, expand tolerance to other cultures, increase flexibility and mobility. Additionally, our students will gain the possibility to get the certificate in ECVET project. The process of students’ preparation will start as soon as the recruitment is closed. The coordinator of the project will organise some meetings with our students and their parents in order to inform them of the main aims and tasks the project involves. These meetings will take place after the completion of each stage of the project. Students prepare to their training period through professional language practice, revising vocabulary and phrases particularly helpful in hotels and travel agencies . Moreover, they take part in a course of basic Spanish, which will be continued in Spain. Apart from getting professional experience, our students will visit the local attractions and meet Spanish people and their customs and traditions. We have also planned meetings with the psychologist to help our students get by in new surroundings. Students will do work experience in hotels and travel agencies in Valencia, which is the priority of this project. The success of our project depends largely on its proper organization.