Zapraszamy na naszą nową stroną:

https://zspwtargowek.eduwarszawa.pl/

Rok Wydarzenia
1963 powołanie do życia Zasadniczej szkoły Zawodowej dla Pracujących Nr 1, której siedzibą był budynek szkoły podstawowej przy ul. Ratuszowej 13
1965 przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Odrowąża 75

powołanie dziennej Zasadniczej Szkoły dla młodzieży

1968 wprowadzenie do szkoły młodzieżowej oddziałów Szkoły Przysposobienia Zawodowego

wprowadzenie do szkoły dla pracujących klas technikum (kierunki: elektromechanika i spawalnictwo)

1975 otwarcie Liceum Zawodowego Nr 24
1976

nawiązanie współpracy z Zakładem Szkolenia Zawodowego i Usług Socjalnych Zjednoczenia Gospodarki Mieszkaniowej oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy

1977

decyzją Kuratorium oświaty i Wychowania w Warszawie powołano Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych Nr 2, w skład którego wchodziły trzy szkoły młodzieżowe: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Średnie Studium Młodzieżowe, Szkoła Przysposobienia do Zawodu oraz trzy szkoły dla pracujących: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum dla Pracujących oraz Średnie Studium Zawodowe

1978

zawarcie porozumienia ze Zjednoczeniem Miejskich Przedsiębiorstw Inżynieryjnych, na mocy którego ZSZ została nazwana Zasadniczą Szkołą Przyzakładowego Zjednoczenia Miejskich Przedsiębiorstw Inżynieryjnych

1983

zmiana nazwy szkoły z ZSZ Przyzakładowej MPJ na ZSZ Przyzakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalno-Socjalnych

1986

likwidacje ZSZ Przyzakładowej PUKS i otwarcie ZSZ Nr 29

1987

utworzenie Rady Patronackiej Szkoły przez przedsiębiorstwa, dla których kształciliśmy uczniów (MPWiK, SPEC, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i Transportu MGM, Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej Budownictwa, MPO)

1988

w skład Zespołu weszło Technikum Elektryczne

1991

w skład Zespołu weszło Liceum Ekonomiczne Nr 11

1993

zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych Nr 31, w skład którego wchodzą: Technikum Elektryczno-Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej, Technikum Elektryczno-Mechaniczne na podbudowie ZSZ, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 29

1998

nadanie Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 31 imienia Piotra Wysockiego oraz ufundowanie sztandaru

1998

w skład Zespołu Szkół imienia Piotra Wysockiego weszło: CXIII Liceum Ogólnokształcące

1999

w skład Zespołu Szkół imienia Piotra Wysockiego weszło: Liceum Techniczne

1999

zmiana nazwy szkoły na: Zespół Szkół imienia Piotra Wysockiego w skład którego wchodzą: Liceum Ekonomiczne Nr 11, Technikum Elektryczno-Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej, Technikum Elektryczno-Mechaniczne na podbudowie ZSZ, Liceum Techniczne, CXIII Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 29

2002

w wyniku reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego w skład Zespołu Szkół imienia Piotra Wysockiego weszło: XVI Liceum Profilowane i Technikum nr 11

2003

 uroczyste obchody 40-lecia szkoły

2004

w Zespole Szkół imienia Piotra Wysockiego odchodzą do historii: Liceum Ekonomiczne Nr 11, Technikum Elektryczno-Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej, Liceum Techniczne

2008

w skład Zespołu Szkół imienia Piotra Wysockiego weszły:
szkoła policealna dla młodzieży nr 44 (dzienna), szkoła policealna dla dorosłych nr 45 (zaoczna)